Iwwert eis

Häerzlech Wëllkomm

Eis Prouwen dës Joer 2022 - 2023 am Reemerhoof (Sportshal zu Rouspert).


  • Kleng Quakerten: Précoce bis 1. Schouljoer. (Zyklus 1 bis 2.1) Donneschdes vun 15.00 bis 15.45

  • Grouss Quakerten: ab dem 2. Schouljoer. (ab Zyklus 2.2.) Freides vun 16:00 bis 17:00

Freides no der Schoul um 15.40 assuréieren mir eng Begleedung vun de Kanner vun der Schoul bis an den Reemerhoof.


Bis geschwënn
Mir freeën eis op dech !

Agenda vun de Prouwen
an den Optrëtter

Eise Proufsall am Reemerhoof

Sauerquakerten association sans but lucratif Numéro RCS: F3809