Iwwert eis

Häerzlech Wëllkomm

Wéinst der aktueller Situatioun sinn eis Prouwen dës Joer am Reemerhoof (Sportshal zu Rouspert). Et gëtt och e neien Proufplang:

  • Kleng Quakerten: Précoce bis 1. Schouljoer. (Zyklus 1 bis 2.1) Donneschdes vun 15.00 bis 15.45

  • Grouss Quakerten: ab dem 2. Schouljoer. (ab Zyklus 2.2.) Freides vun 15.45 bis 16.45

Freides no der Schoul um 15.45 assuréieren mir eng Begleedung vun de Kanner vun der Schoul bis an den Reemerhoof.


Bis geschwënn
Mir freeën eis op dech !

Agenda vun de Prouwen
an den Optrëtter

Eise Proufsall am Reemerhoof

Sauerquakerten association sans but lucratif
Numéro RCS: F3809